Pages

Ads 468x60px

Al Quran Sebagai Pedoman Hidup

" Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup "


Allah berfirman yang artinya:
Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Al-Maidah: 48).

Syaikh As-Sa`di di dalam tafsirnya mengatakan:

 Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami telah berikan wahai segenap umat, aturan dan jalan yakni jalan dan sunnah.

Imam Ath-Thabari menafsirkan:
Tiap-tiap umat di antara kamu Kami jadikan baginya syari`at (ajaran) yang mereka amalkan dan jalan yang jelas yang mereka lalui”.

Sekilas tentang tulisan ini ...
Segala puji bagi Allah Rabb bagi semesta alam. Aku memohon semoga shalawat dan salam tetap Allah limpahkan kepada Rasul termulia, penghulu para nabi, yaitu Muhammad bin Abdillah,wa ba`du:
Sesungguhnya benak dan buah fikiran setiap muslim –yang mencintai kebaikan bagi dirinya dan bagi kaum muslimin- adalah bagaimana seharusnya ibadah-ibadah, mu’amalat, etika dan akhlaknya bersumber dan terpancar dari cahaya Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Salam.
Dan hendaknya ia tidak berhenti pada batas membaca dan menghafal ayat-ayatnya saja, akan tetapi lebih dari itu, sampai pada perealisasian makna dan kandungan ayat-ayatnya ke dalam segala ucapan, perbuatan, prilaku dan mu’amalat dalam berbagai aspek medan kehidupan, di masjid, di rumah, di tempat kerja, di jalan raya, di sekolah, dan seterusnya.
Mudah-mudahan buku kecil yang sangat singkat ini dapat menjadi konstribusi dan pelajaran bagi penulisnya dan bagi siapa saja dari saudara-saudaranya yang seiman dan seagama yang membacanya, dan sebagai sarana introspeksi diri dan evaluasi terhadap kondisi masing-masing kita terhadap Kitabullah (Al-Qur’an) dan pengaruhnya di dalam realitas kehidupan-nya. Dan untuk selanjutnya kita dapat menghabiskan sisa umur kita untuk memperbaiki diri kita dan mene-rapkan akhlaq Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Salam pada diri kita, yaitu sunnah Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Salam yang akhlaknya adalah Al-Qur’an.
Dan hanya kepada Allah jualah penulis memohon untuk penulis dan segenap kaum muslimin agar dikaru-niai sikap istiqamah dan berpendirian teguh dalam beragama sampai ajal menjumpai kita, dan semoga Dia mengaruniakan keikhlasan dalam perkataan dan perbu-atan kepada kita semua. Amin.
Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan-Nya kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para shahabatnya.

 

Kutipan artikel ini diambil dari
Muhammad Al-Khalaf

No comments:

Post a Comment

Assalamualaikum.. Temen2 jangan lupa Komentar na ^_^